Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình

Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình đối với các lớp đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quy định này bổ sung những quy định riêng cho việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình, còn các quy định khác được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Đào tạo chất lượng cao

Mục tiêu: Ngoài những mục tiêu chung của chương trình đào tạo đại học chính quy, chương trình đào tạo chất lượng cao còn cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nâng cao; khai thác tiềm năng nghiên cứu khoa học; rèn luyện các kỹ năng mềm tạo, sự linh hoạt nhạy bén…

Thông tin về các ngành Đào tạo năm học 2013 của Trường

Thông tin về các ngành đào tạo đại học năm 2013 của trường Đại học kinh tế - kỹ thuật công nghiệp

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...