Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

- Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho Nhà trường;

- Theo đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy định tạm thời về việc học cùng lúc hai chương trình đối với các lớp đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. Quy định này bổ sung những quy định riêng cho việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình, còn các quy định khác được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để xét việc đăng ký, tổ chức đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị có liên quan, giảng viên và sinh viên trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VP-ĐT.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...