Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời triển khai rộng khắp kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

, Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

http://www.mediafire.com/?hjk3i290ozeodei

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5260