Báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường

Kính gửi:

Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp

Để có những thông tin cơ bản phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và định hướng công tác hướng nghiệp, tư  vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp báo cáo một số nội dung theo mẫu sau (phụ lục kèm theo).

Báo cáo của các nhà trường xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày20/10/2013 để tổng hợp và xây dựng báo cáo.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: CV Bùi Tiến Dũng, điện thoại: 0913459858; 04.38694916; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNGVỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Đã kí

 

Ngũ Duy Anh

http://www.mediafire.com/?13e79leyxoyrclq

Theo cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=5290