Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế -Zhuhai, China

Welcome to ICMRA 2014

Website:  www.icmra2014.org 

2014/2nd International Conference on Mechatronics, Robotics and Automation (ICMRA 2014)  shows its sincere welcome for you to attend. ICMRA’2014 is a leading annual conference for all researchers worldwide.

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Hong Kong, China

 

Dear author,

Paper submissions due : October 30th,2013

 Considering your research in related areas, we cordially invite you to submit a paper to ICMEQP 2014.

2014 3rd International Conference on Manufacture Engineering, Quality and Production System (ICMEQP 2014)

February 27-28, 2014, Hong Kong

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Brisbane, Australia

 2013 3rd International Conference on Materials Engineering for Advanced Technologies (ICMEAT 2013)

http://www.icmeat-conf.com/

 2013 3rd International Conference on Materials Engineering for Advanced Technologies (ICMEAT 2013) will be held on December 31,2013-January 2, 2014, Brisbane, Australia.

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Beihai, China

 4th International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes (ICAMMP 2013) 

12/18—12/19 2012China Kunming

www.icammp.org

A) About the conference

International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes will take place in Beihai, China, from December 18th to 19th, 2013. It is co-organized by:

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Kunming, China

  4th International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes (ICAMMP 2013)

WWW.ICAMMP.ORG

Kunming China

December 18-19

The 4th ICAMMP  is designed to present and share Materials, design, manufacturing, information technology research and best practices in above field through technical paper presentations, panel discussions, keynote talks, and poster displays.

Thông tin về hội thảo khoa học quốc tế - Shenzhen, China

  2013 International Conference on Sensors, Mechatronics and Automation (ICSMA 2013)

www.icsma2013.org 
December 24-25 2013
China Shenzhen

The ICSMA 2013 is a major symposium for scientists, engineers and practitioners all around the world to present their latest researches, results, ideas, developments and applications in such areas as Mechatronics, Electronics, Communication and Computer Science

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...